A. Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost MgA. Daniel Paul, reg. č. 04726570, se sídlem Ovenecká 348/36, Praha 7, 170 00 (dále jen “správce”) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy a předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Správce shromažďuje, uchovává a používá vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen “zákon o zpracování osobních údajů”), nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “nařízení GDPR”). Jednotlivé účely, pro které správce zpracovává osobní údaje, jsou dále definovány.
 3. Správce shromažďuje osobní údaje také prostřednictvím svých webových stránek na adrese. www.danielpaul.cz. (dále jen “webové stránky”).
 4. Tyto zásady vydává správce, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo bude mít k vašim osobním údajům přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo souhlasu.

 

B. Shromažďování osobních údajů

1. Mohou být shromažďovány, uchovávány a používány následující typy osobních údajů:

a ) informace o vašem počítači včetně IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

b ) informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

c ) informace, jako je e-mailová adresa, kterou zadáte při registraci na našich webových stránkách;

d) informace, které zadáváte při využívání služeb na našich webových stránkách;

e) informace získané při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

f ) informace související s vaším nákupem, využívanými službami nebo transakcemi, které provedete prostřednictvím našich webových stránek, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a údajů o kreditní kartě;

g ) informace, které jste na naše webové stránky odeslali s úmyslem zveřejnit je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

h ) informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně samotného obsahu a metadat;

i ) jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete.

2. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

C. Účely zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány pro různé účely. Individuálními účely se rozumí:

a ) správu našich webových stránek a podnikání;

b ) přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám;

c ) umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

d) zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;

e ) poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

f) zasílání výpisů, faktur, upomínek k platbě a vybírání plateb;

g ) zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

h ) zasílání výslovně požadovaných e-mailových oznámení;

i ) zasílání našeho e-mailového zpravodaje, pokud jste si jej vyžádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

j) zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nám kdykoli oznámit, že již marketingová sdělení nepotřebujete);

k) poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však nebudou moci na základě těchto informací identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

l) vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

m) udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

n) ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv);

o ) plnění smluvního vztahu na základě přihlášky a účasti v soutěži;

p) zobrazování reklam na webových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí;

q) v případě oprávněného zájmu Oprávněný zájem znamená účinnou obranu v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky po uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely: prevence podvodů (například v rámci posouzení rizikovosti uzavření smlouvy); přímého marketingu (např. nabízení relevantních služeb a produktů stávajícím zákazníkům správce); předání osobních údajů pro interní administrativní účely; oznámení trestných činů nebo ohrožení veřejné bezpečnosti a předání dotčených osobních údajů příslušnému orgánu; zajištění bezpečnosti sítí a informací. Tento seznam je pouze příkladný.

r) plnění dalších zákonných povinností, tj. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci atd.

2. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání, to minimálně pod dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby atp., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.

4. Správce zpracovává osobní údaje ručně i automaticky. Správce je oprávněn automaticky zpracovávat určité informace, např. vytvářet statistické informace o návštěvnosti webových stránek.

 

D. Zpřístupnění osobních údajů

1. Osobní údaje mohou být poskytnutyStripe Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA pouze za účelem zpracování online plateb. Souhlas se sdílením těchto informací je dobrovolný, ale zároveň je rozhodující pro používání e-shopu.

2. Osobní údaje mohou být poskytnutyZásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 pouze za účelem doručení zboží. Souhlas se sdílením těchto informací je dobrovolný, ale zároveň je rozhodující pro používání e-shopu.

3. Osobní údaje mohou být poskytnutyWPForms, LLC, 2701 Okeechobee Blvd Ste 400, West Palm Beach, Florida, 33409, Spojené státy americké, pouze za účelem zprostředkování a zasílání e-mailové komunikace. Souhlas se sdílením těchto informací je dobrovolný, ale zároveň je rozhodující pro používání e-shopu.

4. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

a ) v rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon;

b ) v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními;

c ) za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);

5. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám.

 

E. Zabezpečení vašich osobních údajů

  1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
  2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje ukládáme na našich zabezpečených serverech (chráněných heslem a firewallem).
  3. Všechny elektronické finanční transakce zadané prostřednictvím našich webových stránek budou šifrovány.
  4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nezabezpečený a my nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.
  5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na naše webové stránky; nebudeme vás o heslo žádat (kromě případů, kdy se přihlašujete na naše webové stránky).

F. Změny

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte případným změnám těchto zásad.

 

G. Práva subjektu údajů

Jako subjekt máte vyjmenovaná práva, která pro vás vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoli uplatnit. Jedná se o:

  1. právo na přístup k údajům. podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Správce je povinen vám tyto informace poskytnout bez zbytečného odkladu. Obsah informací je dán ustanoveními článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo požadovat přiměřenou úhradu za poskytnutí informací, která nesmí přesáhnout náklady nezbytné na poskytnutí informací.
  2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, podle kterého máte právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požádat o jejich vymazání. Pokud nechcete požádat o výmaz osobních údajů, ale pouze o dočasné omezení jejich zpracování, můžete požádat o omezení zpracování;
  3. právo požadovat vysvětlení, pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu se zákonem;
  4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz článek 20 nařízení GDPR;
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů správce. Správce ukončí zpracování bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami;
  7. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste správci udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

H. Cookies

Zásady používání souborů cookie jsou podrobně uvedeny na tomto odkazu: https://danielpaul.cz/cookie-policy-eu/

 

I. Převod do třetích zemí.

Vaše osobní data nebudou předávány do třetích zemí.

 

J. Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na internetových stránkách. www.danielpaul.cz nebo prostřednictvím e-mailu na adrese studio@danielpaul.cz.